zaterdag 23 september 2017

213. Is homo/lesbische gezichtsherkenning gevaarlijk?

De Pools/Amerikaanse onderzoeker Kosinski, verbonden aan de Stanford University in Californië, zegt een computerprogramma te hebben ontwikkeld waardoor homoseksuele vrouwen en mannen in negen van de tien gevallen als homo of lesbisch herkend zouden worden. In blogbericht 72 heb ik aangetoond dat veel onderzoek rond homoseksualiteit onwetenschappelijk, onethisch en zelfs gevaarlijk is. Is dat in geval ook zo? En waarom?

Misleidend onderzoek rond homoseksualiteit
In mijn proefschrift Homoseksualiteit in Nederland, studie van een emancipatiebeweging (Amsterdam 1982) maak ik al aannemelijk dat homoseksualiteit een biologische oorsprong heeft. Dat men door de zogenaamde 'verleiding' homoseksueel zou kunnen worden, is een sprookje gebleken. Veel gedane onderzoekingen zijn niet gebaseerd op representatieve steekproeven en weerspiegelen meestal de bestaande vooroordelen en niet de feiten.

Wetenschappelijke bezwaren tegen dit onderzoek
Kosinski heeft gebruik gemaakt van gegevens ontleed aan dating sites over 35.000 blanke Amerikaanse mannen en vrouwen, homo- en heteroseksuelen tussen de 18 en 40 jaar. Bij homomannen heeft hij onder andere gelet op smallere wenkbrauwen en gezichtsbeharing. Bij lesbische vrouwen op het veel minder gebruiken van make-up, op het minder gebruik maken van onthullende kleding en het vaker dragen van een baseballcap. Men hoeft niet doorgeleerd te hebben in methodologie van wetenschappelijk onderzoek om meteen te begrijpen dat deze kenmerken meer zeggen over bestaande subculturele modes dan over een homoseksuele oriëntatie die uit gezichtsherkenning zou blijken! Het is onbegrijpelijk dat serieuze media dit soort berichten verspreiden zonder dat daar wetenschappers naar hebben gekeken. Zou Kosinski bovendien nog nooit van biseksualiteit hebben gehoord?

Ethische bezwaren tegen dit onderzoek
Kosinski vindt zijn onderzoek onder andere belangrijk omdat daaruit zou blijken dat homoseksualiteit aangeboren zou zijn. Daar is al heel wat onderzoek naar gedaan. Maar wat is het belang daarvan? Denkt hij werkelijk dat zwarten en (on)godsdienstigen minder gediscrimineerd zouden worden omdat huidskleur en (on)godsdienstigheid aangeboren zouden zijn? Homorechten zijn mensenrechten en die hebben iedereen ongeacht zijn of haar al dan niet aangeboren eigenschappen. Belangrijke ethische bezwaren zijn bovendien de maatschappelijke gevaren door grootschalig homovijandig misbruik van dit onderzoek.

Maatschappelijke gevaren van dit onderzoek
In 79 landen is homoseksualiteit strafbaar, veel daarvan zijn voormalige Britse koloniën. In zeven landen staat op homoseksualiteit nog altijd de doodstraf, alle zeven zijn islamitisch geregeerde landen. Maar ook in veel andere landen is sprake van homovervolging, zoals in Rusland. Slechts in ruim twintig landen is het huwelijk opengesteld voor paren van gelijk geslacht. In een dergelijke overwegend homovijandige wereld is het op zijn zachtst gezegd naïef en op zijn hardst gezegd misdadig om homovervolgers instrumenten in handen te geven om het mensenrecht op zelfbeschikking nog grootschaliger en wreder aan te tasten.
Meest gelezen blogberichten over homoseksualiteit
Het meest gelezen blogbericht over homoseksualiteit is nummer 80 over de World Press Photo 2014. Daarop volgen nummer 32 over mijn eerste vriendje, nummer 29 over de Russische homovervolging, nummer 45 over Gerard Reve en Antoine Bodar, nummer 37 over de rampenzomer 1967, nummer 19 over de wereldwijde Britse homovervolging, nummer 51 over Homostudies, nummer 40 over Benno Premsela, een nieuwe vader, nummer 78 over homoseks en jongeren, en als tiende, nummer 28 over mijn homojeugd.


zaterdag 16 september 2017

212. CDA-aanval op zelfbeschikking (2)

In zijn Schoo-lezing op 4 september 2017 zet CDA-leider Van Haersma Buma zijn aanval op zelfbeschikking voort. In mijn blogbericht nummer 184, CDA-aanval op zelfbeschikking (1), heb ik al aangetoond dat Nederland niet "van oorsprong christelijk" is. En dat het praten over "normen en waarden" verduisterend taalgebruik is. In zijn lezing voegt hij er aan toe dat aan vrijheid en gelijkheid te veel waarde wordt toegekend. Dat "de boze burger" een "gewone Nederlander" zou zijn. Dat een "verlichte islam" een ijdele hoop zou zijn. Dat het belang van het individu "minder nadruk" zou moeten krijgen. En dat vrijheid en gelijkheid "uit de christelijke traditie" zouden zijn voortgekomen. Deze opvattingen bedreigen de humanistische, vrouwen- en homo/lesbische emancipatiebewegingen in Nederland en in Europa. Iedere Nederlander zou op zijn/haar hoede moeten zijn. Waarom vind ik dat?

Wordt aan vrijheid en gelijkheid te veel waarde toegekend?
Als Buma zegt dat aan vrijheid en gelijkheid te veel waarde wordt toegekend, betekent dit dat hij meer onvrijheid en ongelijkheid wil. Dat is een rechtstreekse aanval op het beginsel dat mensen zelf zin en vorm moeten kunnen geven aan hun leven zolang zij het recht op zelfbeschikking van anderen niet aantasten. Dit beginsel ligt ten grondslag aan zowel onze grondwet als de internationale mensenrechtenverdragen. Zolang hij niet aangeeft welke onvrijheden en ongelijkheden hij wil bevorderen, vraagt hij ons om een blanco check die hij naar eigen willekeur kan invullen. Denkt Buma dat vrijheidlievend Nederland dat pikt?

Is "de boze burger" een "gewone Nederlander"?
In blogbericht 130, "Daar moet een piemel in", toon ik aan dat heel veel boze burgers ten onrechte de indruk wekken namens "het volk" te spreken. Het is immers kenmerkend voor populistische media en politici dat zij boze burgers naar de mond praten. Buma wekt de indruk ook op die populistische toer te gaan. Dat versterkt de misvatting dat democratie een dictatuur van een meerderheid, of zelfs van een luidruchtige boze minderheid, zou zijn. Zie mijn blogbericht 34 over Vijf misverstanden over democratie. (Nu ik dit schrijf, hoor ik op de radio boze toeristen uit Nederland die klagen dat zij zo lang op hulp hebben moeten wachten op Sint Maarten en geen enkele aandacht hebben voor het leed dat de eilandbewoners is overkomen: is dit volgens Buma nu christelijke naastenliefde geworden?)

"De" islam bestaat niet
In het boek "Rob Tielman; een begeesterd humanist" van Bert Gasenbeek en Floris van den Berg staat mijn artikel "Homoseksualiteit als toetssteen: islam, christendom en humanisme onderling vergeleken" (blz. 300-308). Daarin maak ik duidelijk dat binnen de godsdiensten uiterst verschillend wordt gedacht over bijvoorbeeld homoseksualiteit. Het is dus veel te makkelijk om, zoals Buma doet, alle islamieten op één grote hoop te gooien. Over kennis van de door hem zo geprezen (protestants)christelijke traditie gesproken: hij zou toch de leuze uit de Nederlandse reformatie "Liever Turks dan Paaps" moeten kennen.  Over de grote verscheidenheid in opvattingen onder alleen al de Nederlanders met een Turkse achtergrond schreef ik blogbericht 70: Turkse troebelen (1). "De" islam bestaat dus niet.

Minder nadruk op individu bedreigt mensenrechten
Ten onrechte suggereert Buma dat een nadruk op het individu de gemeenschapszin zou ondermijnen. Het is het welbegrepen eigenbelang van iedereen om niet alleen aan het beperkte eigenbelang te denken maar juist ook aan wat wij als gemeenschappelijk belang hebben. Het maakt echter een groot verschil of je dat gemeenschappelijke van boven af wilt opleggen zoals Buma kennelijk wil: van het verplicht zingen van het Wilhelmus tot de herinvoering van de dienstplicht. Of dat je iedereen wilt overtuigen van de noodzaak om samen te werken aan een rechtvaardiger samenleving. Het zijn nu juist de door Buma zo verheerlijkte "boze burgers" die vaak in overmaat lijden aan het verschijnsel 'Ikke, ikke en de rest kan stikke' waardoor gemeenschapszin en sociale samenhang ondermijnd worden.

Vrijheid en gelijkheid zijn niet voortgekomen uit christelijke traditie
De idealen van de Franse en de Bataafse Revolutie werden vanuit de door Buma zozeer bezongen christelijke traditie aanvankelijk juist tegengewerkt. (De anti-revolutionairen!) Het had hem gesierd als hij de grote waarde van de seculiere en humanistische tradities in Nederland op zijn minst ook vermeld had. Het is tegenstrijdig om vrijheid en gelijkheid als traditionele christelijke waarden te omschrijven en ze dan vervolgens te willen inperken.

Buma bedreigt humanistische, vrouwen- en homo/lesbische emancipatiebewegingen
Deze aanval op het zelfbeschikkingsrecht bedreigt de humanistische, de vrouwen- en de homo/lesbische emancipatiebeweging. Dit past weliswaar in de eeuwenoude christelijke traditie maar het zou toch historisch gezien juister zijn geweest als hij zich duidelijker had uitgesproken over het maatschappelijke belang van deze emancipatiebewegingen. Nu wekt hij toch vooral de indruk de verworvenheden hiervan te willen terugdraaien. Alleen al door anti-humanistische, homo- en vrouwvijandige boze burgers ineens "gewoon" te noemen.

Bedreigt Buma de toekomst van Europa?
In blogbericht 139, Referendum? Schijnvertoning!, beschrijf ik enkele zeer fundamentele bezwaren tegen het gehouden Oekraïne-referendum. Buma heeft een kwalijke, Europa bedreigende rol gespeeld door een minderheid van 20% boze burgers naar de mond te praten. Gelukkig zonder succes, mede dankzij een deel van zijn CDA-aanhang die wel het belang van de Europese Unie onderkent. Hopelijk kunnen die CDA'ers ook iets doen aan die Europese christendemocraten (zoals in Hongarije) die een Europese rechtstaat bedreigen. 

Bedreigt Buma de toekomst van Nederland?
Na deze Schoo-lezing van Buma is het nog onbegrijpelijker dat de SP Buma als premier wilde en niet met de VVD wilde regeren. Kritiek op de VVD is zeker mogelijk maar die partij denkt positiever over menselijke zelfbeschikking dan het CDA. De SP is tegen een zelfgekozen levenseinde. Hun heulen met een CDA die inmiddels de VVD rechts heeft ingehaald en hun weigering om met de VVD te gaan regeren, maken de SP er mede voor verantwoordelijk dat er nu een meer rechtse regering komt dan noodzakelijk is geweest.

Is Buma Fries-nationalistisch?
In een van de (te) vele praatprogramma's kwam de kritiek voorbij dat de opvattingen van Buma "Fries-nationalistisch" zouden zijn. Waaruit maar weer blijkt hoe weinig landelijke media over Friesland weten. Het Friese nationalisme is (anders dan de meeste andere) veel progressiever dan de conservatieve Buma: opener, pluralistischer, verdraagzamer en meer op zelfbeschikking van individuen en minderheden gericht. Ter informatie van de vele Fries-onkundigen verwijs ik naar mijn hieronder staande serie blogberichten over Friesland.

Het best bekeken blogbericht over Friesland blijft nummer 33 over de Friese taalvrede. Binnen deze groep zijn ook veel bekeken de blogberichten 9 over Vlaanderen & Friesland, nummer 21 over It wrede paradys, nummer 81 over de Fryske taalfrede, nummer 114 over Identiteit als keuze, nummer 143 over Friesland in mijn memoires, nummer 109 over de Fryske taalfrede op 'e nij bedrige, nummer 150 over Nexit? Fryslânexit!, nummer 175 over Frieslands 'iepen mienskip' en nummer 176 over Friezen uitvinders poldermodel.


Nederlandse verkiezingen
Dit blogbericht past in mijn blogserie over de Nederlandse verkiezingen en de gevolgen ervan. Daarin verschenen eerder de blogberichten 179: Moreel leiderschap: wat is dat?, nummer 180: Referendum? Schijnvertoning! (2), nummer 181: De anti-elite-paradox, nummer 182: 'De kloof' bestaat niet in Nederland, nummer 183: "Wij worden niet gehoord!": klopt dat wel? en nummer 184: CDA-aanval op zelfbeschikking (dit bericht is hiervan het meest gelezen).
Zie voor mijn reactie op de uitslag van de verkiezingen blogbericht 186: Populismegolf gestopt in Nederland (dit bericht is hiervan het meest gelezen), 187: Regeringsvorming in Nederland (1) over het belang van het oeroude poldermodel, 188: Regeringsvorming in Nederland (2) over het divagedrag van kiezers, 189: Regeringsvorming in Nederland (3) over het consumentengedrag van kiezers, 190: Regeringsvorming in Nederland (4) over het links/progressieve misverstand, 191: Regeringsvorming in Nederland (5) over het belang van samenwerkingsstrategieën, 192: Regeringsvorming in Nederland (6) over het belang van het maatschappelijk middenveld, en nummer 199: Regeringsvorming in Nederland (7) over de duur van de kabinetsformatie.


zaterdag 9 september 2017

211. Is de gekozen burgemeester ondemocratisch?

De regeringsvorming in Nederland is nog steeds niet afgerond. Inmiddels is wel uitgelekt dat overwogen wordt om in de toekomst de burgemeester te laten kiezen. Dat lijkt heel democratisch maar is dat zo? Wat zijn de gevolgen voor homo/lesbische minderheden?

De gemeenteraad is in Nederland het hoogste gezag in de gemeente
In de Nederlandse grondwet is het hoogste gezag in de gemeente de gekozen raad. Die stelt een vertrouwelijke selectiecommissie samen waarin meestal alle fractievoorzitters zitten. Dus niet alleen degenen die tot een meerderheid behoren maar ook de kleinste minderheden in de raad zijn daarin vertegenwoordigd. Wie democratie niet opvat als de dictatuur van de meerderheid zal het met mij eens zijn dat dit heel democratisch is. De commissaris van de koning en de minister van binnenlandse zaken zien er ook op toe dat dit selectieproces democratisch verloopt. Deze vertrouwelijke procedure zorgt ervoor dat plaatselijke populistische gelukszoekers hier weinig te zoeken hebben. En dat bestuurders die elders hebben laten zien dat zij bekwaam zijn een redelijke kans maken. Verkiezingen van burgemeesters leiden elders in de wereld vaak tot het soort kandidaten die eerder op hun mooie uiterlijk en beloftes worden uitgekozen dan op hun gebleken bekwaamheden als bestuurders. Voordrachten door de raad worden in de regel door de regering overgenomen.

Twee kapiteins op één schip: daar komen problemen van
Een gekozen burgemeester leidt er toe dat er twee kapiteins komen op het schip van de gemeente. Men kan wel een taakverdeling maken maar het leidt in alle gevallen tot een inperking van de macht van de plaatselijke volksvertegenwoordiging. Minder democratisch dus in plaats van meer. Bovendien ontstaan er altijd problemen over de afbakening van de bevoegdheden tussen raad en burgemeester. Omdat zij beiden door de kiezers gekozen zijn, denken ze evenveel recht van spreken te hebben. Omdat de burgemeester het eens is met zichzelf en de raad meestal onderling verdeeld is, leidt de gekozen burgemeester tot een sluipende uitholling van de macht van de volksvertegenwoordiging. Dat is dus minder democratisch als men vindt dat democratie geen dictatuur van een meerderheid moet zijn.

Een raad is democratischer dan één persoon
Een persoon die door een meerderheid van de kiezers gekozen is, vertegenwoordigt vaak niet de meerderheid van alle stemgerechtigden. Neem bijvoorbeeld Trump, Erdogan en Poetin. Een gekozen burgemeester vergroot dus de kans op het kiezen van populistische personen die al snel in de verleiding komen om zich autocratisch te gaan gedragen. Dat maakt de kans groter dat die persoon op gespannen voet komt te staan met de bewakers van de rechtsstaat zoals de rechtsspraak en de media. Ook dat verschijnsel zien we over de hele wereld. Er is hier dus sprake van een uitholling van de democratie opgevat als de maatschappelijke vormgeving van zelfbeschikking van en mensenrechten voor iedereen.

Het poldermodel vraagt om iemand die boven de partijen staat
Net zoals ons staatshoofd en de commissarissen van de koning is de burgemeester van belang als iemand die boven de partijen staat. Een poldermodel met ontelbare politieke partijen en langdurige besluitvormingsprocessen is gebaat bij een persoon die niet een toevallige meerderheid vertegenwoordigt maar boven alle partijen staat waarin zoveel mogelijk mensen zich vertegenwoordigd weten. Er wordt veel geklaagd over ons oude poldermodel maar zij veronachtzamen de grote voordelen die het ons gebracht heeft.

Homoseksualiteit als toetssteen
Wie de vooruitgang ziet die de homo/lesbische bewegingen hebben geboekt, zal moeten toegeven dat die niet tot stand is gekomen dankzij maar ondanks populistische autocraten. Die vooruitgang is vooral tot stand gekomen dankzij de erkenning dat mensenrechten ook homorechten inhouden. Overal waar populistische leiders zogenaamd democratisch maar in werkelijkheid autocratisch te werk gaan, is homo/lesbische gelijkberechtiging afwezig of uiterst kwetsbaar. Openlijk homo/lesbische bestuurders zijn alleen te vinden in landen met parlementaire democratie waarin mensenrechten van minderheden gerespecteerd worden.


Nederlandse verkiezingen
Dit blogbericht past in mijn blogserie over de Nederlandse verkiezingen en de gevolgen ervan. Daarin verschenen eerder de blogberichten 179: Moreel leiderschap: wat is dat?, nummer 180: Referendum? Schijnvertoning! (2), nummer 181: De anti-elite-paradox, nummer 182: 'De kloof' bestaat niet in Nederland, nummer 183: "Wij worden niet gehoord!": klopt dat wel? en nummer 184: CDA-aanval op zelfbeschikking (dit bericht is hiervan het meest gelezen).
Zie voor mijn reactie op de uitslag van de verkiezingen blogbericht 186: Populismegolf gestopt in Nederland (dit bericht is hiervan het meest gelezen), 187: Regeringsvorming in Nederland (1) over het belang van het oeroude poldermodel, 188: Regeringsvorming in Nederland (2) over het divagedrag van kiezers, 189: Regeringsvorming in Nederland (3) over het consumentengedrag van kiezers, 190: Regeringsvorming in Nederland (4) over het links/progressieve misverstand, 191: Regeringsvorming in Nederland (5) over het belang van samenwerkingsstrategieën, 192: Regeringsvorming in Nederland (6) over het belang van het maatschappelijk middenveld, en nummer 199: Regeringsvorming in Nederland (7) over de duur van de kabinetsformatie.


vrijdag 1 september 2017

210. Zijn media handlangers van populisten? (1)

Britten blijken veel vaker populist dan Nederlanders. Komt dat door de Britse media? Of door het districtenstelsel? Verklaart dit de Brexit? En de van oudsher homovijandige media?

Britten en Nederlanders vergeleken
Het internationale onderzoeksbureau Kantar Public heeft in enkele landen onderzocht hoe populistisch daar gedacht wordt. In dit bericht vergelijk ik Britten en Nederlanders. Bijna de helft van alle Britten (46%) voelt zich in eigen land gemarginaliseerd. In Nederland is dat een minderheid van 26%. Een minderheid (47%) van de Britten denkt positief over het functioneren van de eigen democratie. In Nederland is dat een ruime meerderheid van 60%. Van de Britten is een minderheid van 43% het eens met de standpunten van de partij waarop men de laatste keer gestemd heeft en de rest stemde op die partij omdat men het alternatief erger vond. In Nederland is een ruime meerderheid van 62% het eens met de partij waarop men stemde. Laagopgeleiden stemmen populistischer dan hoogopgeleiden.

Het districtenstelsel pakt ondemocratisch uit
Wie denkt dat democratie de dictatuur van een meerderheid is, vindt het districtenstelsel democratisch. Maar wie democratie eerder opvat als de maatschappelijke vormgeving van menselijke zelfbeschikking en mensenrechten vindt dat het zeer ondemocratisch is om een landelijke minderheid van 45% van de bevolking geen enkele zetel in het parlement te geven. Omdat minderheden in het districtenstelsel genegeerd worden, is het begrijpelijk dat Britten ontevreden zijn over het functioneren van hun volksvertegenwoordiging. Door het meerpartijenstelsel in Nederland voelt men zich veel beter vertegenwoordigd omdat er meer te kiezen valt. En het kenmerkende Nederlandse poldermodel vergroot het draagvlak.

Het Brexit-referendum was ondemocratisch
Door de lage opkomst (vooral onder jongeren die tegen waren) was een meerderheid van de stemmers voor de Brexit maar dat weerspiegelde niet de werkelijke verhoudingen onder alle stemgerechtigden. Door een ingewikkelde besluitvorming te versimpelen tot een keuze tussen ja en nee, kan een kleine meerderheid van de stemmers iets anders beslissen dan wat een grote meerderheid van alle stemgerechtigden het beste vindt. Het kwalijke van referenda is niet alleen dat minderheden genegeerd worden maar ook dat door een lage opkomst een populistische minderheid een meerderheid van stemgerechtigden monddood kan maken. Referenda lijken op het eerste gezicht democratisch maar zijn het tegendeel.

Homoseksualiteit als toetssteen
Ook hier is homoseksualiteit een toetssteen. Het is een erge aantasting van democratische mensenrechten als een meerderheid het een homo/lesbische minderheid onmogelijk maakt om het eigen leven zelf zin en vorm te geven. Sinds het proces tegen Oscar Wilde in 1895 hebben Britse homovijandige media het leven van de homominderheid vergald. Hoe is dat te verklaren? Op homoseksualiteit stond in Britse gebieden tot 1861 de doodstraf en was het tot 1967 strafbaar. Britse kranten zijn meer dan Nederlandse afhankelijk van de losse verkoop en kranten verkochten daar beter met sensatie- dan met achtergrondverhalen.

In Nederland eindigde de strafbaarstelling van homoseksualiteit in 1811 dankzij de Franse en de Bataafse Revolutie. Mede daardoor en dankzij de verzuiling kon de homo/lesbische minderheid zich vroeg tot een mini-zuiltje ontwikkelen die homovijandige mediaberichten kon helpen corrigeren. Dankzij de strategie van zelforganisatie en het benaderen van sleutelfiguren en bondgenoten werd Nederland in 2001 wereldwijd het eerste land dat de huwelijksgelijkberechtiging tot stand bracht. Zelfbeschikking won het hier van populisme.

In een volgende bericht in deze serie ga ik dieper in op Nederlandse media en populisme. 

Mediakritiek
Het best bekeken in deze, sterkst gestegen, serie is nummer 80 over de World Press Photo 2014. Dat wordt in aantallen lezers gevolgd door de blognummers 139 over Referendum? Schijnvertoning! (de grootste stijger in deze groep), blogbericht nummer 74 over Valse nichten, nummer 34 over Vijf misverstanden over democratie, nummer 144 over de vraag: Is homo-nieuws geen nieuws?, nummer 4 over Levensgevaarlijke preutsheid, nummer 63 over Mediamissers,  nummer 44 over Mediamanipulatie, nummer 140 over Brexit? Schotland Exit!, en nummer 62 over Geschiedvervalsing. De twee meest recente blogberichten in deze mediakritische serie zijn nummer 183 over de vraag: "Wij worden niet gehoord!": klopt dat wel? en nummer 209 over de vraag: Zijn media handlangers van terroristen?

Engels/Britse onderwerpen
De meest bekeken blogberichten over Engels/Britse onderwerpen zijn (in volgorde van populariteit) blogbericht nummer 19: "No sex please, we're British!", 17: Disadvantaged by English, nummer 22: Nieuw Holland & Nieuw Zeeland, 20: No Dutch please!, 44: Mediamanipulatie, nummer 140: Brexit? Schotland Exit!, 123: IHEU & Engeland, 79: Alan Turing (1912-1954), de weggestopte held, 66: Pride en blogbericht nummer 152: Brexit? Referendum exit! Het meest recente Engels/Britse blogbericht is nummer 198 over de vraag: Wat kunnen we van de Britse verkiezingen leren?


zaterdag 26 augustus 2017

209. Zijn media handlangers van terroristen?

Het afgelopen weekeinde was ik op het altijd rustige Waddeneiland Schiermonnikoog. Op reis laat ik mijn MacBook Pro thuis en volg ik internet niet. Voor de nieuwsvoorziening over de aanslagen in en rond Barcelona was ik daarom aangewezen op een paar tv-zenders en dagbladen. Zo werd ik mij weer bewust van het belang van mijn serie over mediakritiek. Zijn Nederlandse media (ongetwijfeld onbedoeld) handlangers van islamitische terroristen? En is dat van belang voor de humanistische, de homo/lesbische en de vrouwenbeweging?

Vreesaanjagende beelden zijn in het belang van terroristen
Een belangrijke doelstelling van islamitische terroristen is angst aanjagen onder de in hun ogen vijandige bewoners van vrije democratische landen. Vanzelfsprekend moeten media aanslagen niet verzwijgen. Maar de eindeloze herhaling van vreesaanjagende beelden is meer in het belang van de islamitische terroristen dan van een zakelijke berichtgeving. Waarom is de berichtgeving van veel media zo ongeremd als het gaat om geweld terwijl dezelfde media terecht wel terughoudend zijn als het gaat om beelden van verkrachtingen? Rust op seks nog steeds een groter taboe dan op geweld? Zelfbeschikking zou toetssteen moeten zijn. Aantastingen daarvan moeten zeer terughoudend in beeld worden gebracht.

Nietszeggende beelden hebben nieuwsduiding vervangen
Opvallend is het eindeloos herhalen van nietszeggende beelden omdat er kennelijk niets anders te berichten valt. Waarom worden geen achtergrondgegevens verstrekt? Zo wordt geen melding gemaakt van het feit dat het grootste aantal slachtoffers van islamitisch terrorisme andere islamieten zijn. Of dat het aantal slachtoffers van islamitisch geweld de laatste jaren wereldwijd is afgenomen. Media moeten geen willoos werktuig worden van ongeremde aandachtszoekers. Het internet wordt daardoor al veel te veel vervuild.

Aandacht voor geweldsincidenten vertekent de geschiedenis en de context
Door vooral aandacht te besteden aan geweldsincidenten en niet of nauwelijks aan de geschiedenis en de context scheppen veel media een feitelijk onjuist beeld van wat er aan de hand is. Niet alleen jongeren maar ook ouderen weten kennelijk niet (meer) dat er in het verleden sprake was van veel meer geweld. Daardoor ontstaat het onjuiste beeld dat de toestand in de wereld achteruit gaat terwijl die in feite vooruit gaat. Het ontbreken van historisch en geografisch besef is een kwaal die op grote schaal voorkomt, mede omdat het wereldbeeld in veel media vertekend wordt. Als in een quiz vragen over geschiedenis of aardrijkskunde gesteld worden, blijken de meeste Nederlanders zeer slecht op de hoogte te zijn. Dat is niet alleen een falen van het onderwijs maar ook van media die vaak geen aandacht besteden aan de historische en geografische context van actuele gebeurtenissen.

Sensatiezucht en kijkcijferdictatuur
Kijk- en oplagecijfers zijn in commerciële media kennelijk belangrijker dan een zo goed mogelijke waarheidsgetrouwe beschrijving van de werkelijkheid. Slechts enkele media besteden stelselmatig aandacht aan het waarheidsgehalte van de berichten die in media verspreid worden. Onjuiste berichten krijgen veel meer aandacht dan een eventuele correctie van onjuistheden, als dat al gebeurt. De vrijheid van meningsuiting mag geen vrijbrief zijn om diezelfde vrijheid en het zoeken naar waarheid om zeep te helpen.

Goed nieuws is geen nieuws
In blogbericht 144, Is homo-nieuws geen nieuws?, ben ik anderhalf jaar geleden begonnen met het geven van inmiddels tientallen voorbeelden hoe (goed) homonieuws vrijwel geen aandacht krijgt in de meeste Nederlandse media. Daardoor ontstaat het onterechte beeld dat deze wereldwijde emancipatiebeweging gericht op zelfbeschikking geen vooruitgang zou boeken terwijl dat wel degelijk het geval is. Dit kwalijke mechanisme is niet alleen van toepassing op de humanistische, homo/lesbische en vrouwenemancipatiebewegingen maar ook op de samenleving als geheel. De meeste media gaan er nog steeds van uit dat goed nieuws geen nieuws zou zijn. Dit bevordert een feitelijk onjuist zeer negatief mensbeeld. Daarom plaats ik ook dit blogbericht in mijn blogserie met kritiek op de meeste media.


Mediakritiek
Het best bekeken in deze, sterkst gestegen, serie is nummer 80 over de World Press Photo 2014. Dat wordt in aantallen lezers gevolgd door de blognummers 139 over Referendum? Schijnvertoning! (de grootste stijger in deze groep), blogbericht nummer 74 over Valse nichten, nummer 34 over Vijf misverstanden over democratie, nummer 144 over de vraag: Is homo-nieuws geen nieuws?, nummer 4 over Levensgevaarlijke preutsheid, nummer 63 over Mediamissers,  nummer 44 over Mediamanipulatie, nummer 140 over Brexit? Schotland Exit!, en nummer 62 over Geschiedvervalsing. Het meest recente blogbericht in deze mediakritische serie is nummer 183 over de vraag: "Wij worden niet gehoord!": klopt dat wel?vrijdag 18 augustus 2017

208. Humanisme is niet het bestrijden van godsdienst

Humanisme is volgens mij niet het bestrijden van godsdienst. Humanisten gaan er van uit dat mensen zelf zin en vorm mogen geven aan hun leven zolang zij anderen niet aantasten in hun zelfbeschikkingsrecht. Als iemand in een of meerdere god(en) wil geloven is dat ieders goed recht. Maar dat geeft niet het recht om anderen die opvatting op te leggen. Dat is eeuwenlang wel gebeurd en gebeurt nog steeds. Het bestrijden van vrouwen- en homorechten is daarvan een duidelijk voorbeeld. In vlogbericht Humanisme is niet het bestrijden van godsdienst leg ik uit waarom dat misbruik van godsdienst niet deugt.


Vlogberichten
Eerder zijn twaalf vlogberichten verschenen: 1. Aanleiding memoires Rob Tielman2. Boerkini's welkom op het naaktstrand, 3. Homo(zelf)haat, 4. Tegen homoporno en voor homo-erotiek, 5. Geweld en preutsheid in de VS, 6. Nederlandse en puriteinse tradities in de VS, 7. Frieslands 'iepen mienskip', 8. Friezen uitvinders poldermodel, 9. Atlas van Friesland, 10. Homoseksualiteit en homocultuur, nummer 11. Internetdating homo's en beeldvorming, en vlogbericht nummer 12. Misverstanden rond Europese Unie.

zaterdag 12 augustus 2017

207 "Anti Gay Porn"? (10) Mannentriootjes

In de serie "Anti Gay Porn" beschrijf ik mijn bezwaren tegen de meeste homoporno en laat ik alternatieven zien: meer aandacht voor safe sex, het aankijken van de pornokijkers, het plezier beleven aan seks, het je niet schamen voor seks, en voor standjes die alleen homo's kennen. Op zoek naar intimiteit en erotiek tussen mannen viel het mij op dat drietallen op internet aanzienlijk minder worden afgebeeld dan mannen alleen of met z'n tweeën. Maar als mannendrietallen voorkomen dan lachen zij verhoudingsgewijs veel meer dan mannen alleen of met z'n tweeën. Ook zijn ze opvallend meer intiem met elkaar. Ik heb er nog geen goede verklaring voor. Wie van de lezers wel?

Hieronder een verzameling van afbeeldingen van (meestal) naakte mannen die ik meer erotisch dan pornografisch vind. Degenen die liever geen blote mannen zien, kunnen de onderstaande links beter overslaan. Wie een tekst ziet zonder links kan het beste gaan naar: http://robtielmanblogt.blogspot.nl/2017/08/207-anti-gay-porn-10-mannentriootjes.html

(Glim)lachende mannentriootjes waarvan ik de namen weet
Om homo-intimiteit en -erotiek uit de kast te halen, plaats ik zoveel mogelijk bij de links de namen en de landen van herkomst van de betrokkenen. Bij drietallen met verschillende landen van herkomst wordt dat erg veel tekst. Daarom vermeld ik de herkomst hier niet. Wie dit toch wil weten verwijs ik naar blogbericht 98: Liever homo-erotiek dan homoporno waar alle landen van herkomst van de meeste afgebeelden te vinden zijn, voor zover dit op internet bekend is. Ik heb op internet de volgende mij bekende (glim)lachende drietallen gevonden (op alfabetische volgorde van de eerstgenoemden): Jeremy Bilding & Steven Daigle & Brandon Lewis, Brent Diggs & Ethan Parker & Xander Scott, Brent Diggs & Roman Todd & Raphael Cedano, Dario Dolce & Billy Cotton & Jim Kerouac, Andreas Erikson & Ricardo Baldin & Simon Moestrip, Craig & Ryan & Nick KarshnerIgor Kolomiyets & Andoni Garcia & Ricardo Baldin, Lucas Malvacini & Joao Chiaffitelli & Rudge Bittar, Florian Nemec & Ariel Vanean & Diario Dolce, Nicholas & Campbell Pletts & Parker Hurley, Lukas Ridgeston & Jack Harrer & Kris Evans, Hal & Shane & Vince Rockland, Xander Scott & Nicco Sky & Dallas Evans, Emilio & Leandro & Ricardo Speazze, Miguel & Marlon Teixeira & Caio Cesar, Jason & Jimmy & Joey Visconti en Wagner Vittoria & Denis Vegas & Diego Lauzen.

(Glim)lachende mannentriootjes waarvan ik de namen niet weet 
Ik streef ernaar om zoveel mogelijk de namen en landen van herkomst te vermelden. Maar omdat  mannentriootjes op internet zo weinig voorkomen, plaats ik in dit blogbericht ook anonieme plaatjes die ik op internet ben tegengekomen. Wie weet wie het zijn, kan dit aan mij doorgeven onder vermelding van het (willekeurige) volgnummer dat hieronder staat. Ik vond op internet de volgende anonieme (glim)lachende drietallen: lachende drie 1, lachende drie 2, lachende drie 3, lachende drie 4, lachende drie 5, lachende drie 6, lachende drie 7lachende drie 8, enzovoorts.

Intiem met z'n drieën, waarvan ik de namen weet
Om homo-intimiteit en -erotiek uit de kast te halen, plaats ik zoveel mogelijk bij de links de namen en de landen van herkomst van de betrokkenen. Bij drietallen met verschillende landen van herkomst wordt dat erg veel tekst. Daarom vermeld ik de herkomst hier niet. Wie dit toch wil weten verwijs ik naar blogbericht 98: Liever homo-erotiek dan homoporno waar alle landen van herkomst van de meeste afgebeelden te vinden zijn, voor zover dit op internet bekend is. Ik heb op internet de volgende mij bekende intieme drietallen gevonden (op alfabetische volgorde van de eerstgenoemden): Miguel Alcantara & Anton Nolascao & Eirik Cruz, Enrique & Marlon & Andro Andrus, Joshua Michael Brickman & Steven Dehler & Julian Gabriel, Dirk Caber & Jarec Wentworth & Tom Faulk, Andrew Corbin & Jose Ruiz & Shayan Shahab, Andrew Corvin & Shayan Shahab & Arthus, Jack Harrer & Lukas Ridgeston & Kris Evans, Damon Heart & Rafael Carreras & Javi VelaroAlex Kof & Javi Velaro & Ibrahim Moreno, Dolph Lambert & Kris Evans & Sascha Chaykin, Dolph Lambert & Kris Evans & Mick Lovell, Diego Miguel & Marlon Teixeira & Caio Cesa, Adam Nicklas & Walter Savage & Aurélien Muller, Eric Rhodes, Rod Daily & Ty Colt, Renan Rosiak & Samyr Fuly & Lucas Rodrigues, Hal & Shane & Vince Rockland, Diego Sans & Derek Atlas & Dante Ferraro, Diego Sans & Dante Ferraro & Derek Atlas, Nicco Sky & Dallas Evans & Xander Scott, Emilio & Ricardo & Leandro Speazze en  Jason & Jimmy & Joey Visconti.

Intiem met z'n drieën, waarvan ik de namen niet weet
Ik streef ernaar om zoveel mogelijk de namen en landen van herkomst te vermelden. Maar omdat  mannentriootjes op internet zo weinig voorkomen, plaats ik in dit blogbericht ook anonieme plaatjes die ik op internet ben tegengekomen. Wie weet wie het zijn, kan dit aan mij doorgeven onder vermelding van het (willekeurige) volgnummer dat hieronder staat. Ik vond op internet de volgende intieme drietallen:
intiem met z'n drieën 1intiem met z'n drieën 2,   intiem met z'n drieën 3,
intiem met z'n drieën 4intiem met z'n drieën 5,   intiem met z'n drieën 6,
intiem met z'n drieën 7intiem met z'n drieën 8,   intiem met z'n drieën 9,
intiem met z'n drieën 10, intiem met z'n drieën 11, intiem met z'n drieën 12,
intiem met z'n drieën 13, intiem met z'n drieën 14, intiem met z'n drieën 15,
intiem met z'n drieën 16, intiem met z'n drieën 17, intiem met z'n drieën 18,
intiem met z'n drieën 19, intiem met z'n drieën 20, intiem met z'n drieën 21,
intiem met z'n drieën 22, intiem met z'n drieën 23, intiem met z'n drieën 24,
intiem met z'n drieën 25, intiem met z'n drieën 26, intiem met z'n drieën 27,
enzovoorts.

Hopelijk leidt dit blogbericht er toe dat meer aandacht komt voor homo-erotiek op internet. Dat geldt voor mijn hele serie over intimiteit en erotiek tussen mannen. De best bekeken blogberichten in deze serie uit het tweede jaar zijn: nummer 98 over Liever homo-erotiek dan homoporno, nummer 90 over Homo-erotiek in mannengroepen, nummer 99 over Homo-erotisch mannennaakt, blogbericht nummer 96 over de vraag: Wat is (homo)porno? (2), nummer 92 over Homo-erotische sporters, nummer 93 over Mannennaakt dat geen porno is, nummer 89 over Gay Twins bericht nummer 95 over de vraag: Wat is (homo)porno? (1), nummer 85 over Zoenende voetballers, en nummer 87 over Mannen zoenen mannen. Blogbericht 91 over Olieworstelen werd het minst bekeken.

De best bekeken blogberichten in deze serie uit het derde jaar zijn: het blogbericht nummer 126 over de vraag: Is grootgeschapen altijd homoporno?, nummer 113 over Homo-erotische humor, nummer 132 over de vraag "Anti Gay Porn"? (2) Aankijken, nummer 134 over de vragen "Anti Gay Porn"? (4) Schaamte?, nummer 135 over de vraag "Anti Gay Porn"? (5) 'Fuck-free gay sex', nummer 131 over de vraag "Anti Gay Porn"? (1) Safe Sex, nummer 133 over de vraag "Anti Gay Porn"? (3) Plezier, nummer 124 over Mannen tongzoenen mannen, en nummer 125 over Homo-erotisch met tepels spelen. In deze serie met kritiek op homoporno verwijs ik naar meer erotische alternatieven die dankzij de zoekmachine van Google nu makkelijker te vinden zijn.

Naschrift. In deze blogserie over "Anti Gay Porn" zijn verder geplaatst de blogberichten nummer 131 over de vraag "Anti Gay Porn"? (1) Safe Sex, mijn blogbericht nummer 132 over de vraag "Anti Gay Porn"? (2) Aankijken, bericht nummer 133 over de vraag "Anti Gay Porn"? (3) Plezier, bericht nummer 134 over de vragen "Anti Gay Porn"? (4) Schaamte?, bericht nummer 135 over de vraag "Anti Gay Porn"? (5) 'Fuck-free gay sex', bericht 203 over de vraag "Anti Gay Porn"? (6) Oraal oogcontact, bericht 204 over de vraag "Anti Gay Porn"? (7) (Glim)lachend aankijken, bericht 205 over de vraag "Anti Gay Porn"? (8) Uitnodigend aankijken en bericht 206 over de vraag "Anti Gay Porn"? (9) Homo-erotiek uit de kast.