zaterdag 23 september 2017

213. Is homo/lesbische gezichtsherkenning gevaarlijk?

De Pools/Amerikaanse onderzoeker Kosinski, verbonden aan de Stanford University in Californië, zegt een computerprogramma te hebben ontwikkeld waardoor homoseksuele vrouwen en mannen in negen van de tien gevallen als homo of lesbisch herkend zouden worden. In blogbericht 72 heb ik aangetoond dat veel onderzoek rond homoseksualiteit onwetenschappelijk, onethisch en zelfs gevaarlijk is. Is dat in geval ook zo? En waarom?

Misleidend onderzoek rond homoseksualiteit
In mijn proefschrift Homoseksualiteit in Nederland, studie van een emancipatiebeweging (Amsterdam 1982) maak ik al aannemelijk dat homoseksualiteit een biologische oorsprong heeft. Dat men door de zogenaamde 'verleiding' homoseksueel zou kunnen worden, is een sprookje gebleken. Veel gedane onderzoekingen zijn niet gebaseerd op representatieve steekproeven en weerspiegelen meestal de bestaande vooroordelen en niet de feiten.

Wetenschappelijke bezwaren tegen dit onderzoek
Kosinski heeft gebruik gemaakt van gegevens ontleed aan dating sites over 35.000 blanke Amerikaanse mannen en vrouwen, homo- en heteroseksuelen tussen de 18 en 40 jaar. Bij homomannen heeft hij onder andere gelet op smallere wenkbrauwen en gezichtsbeharing. Bij lesbische vrouwen op het veel minder gebruiken van make-up, op het minder gebruik maken van onthullende kleding en het vaker dragen van een baseballcap. Men hoeft niet doorgeleerd te hebben in methodologie van wetenschappelijk onderzoek om meteen te begrijpen dat deze kenmerken meer zeggen over bestaande subculturele modes dan over een homoseksuele oriëntatie die uit gezichtsherkenning zou blijken! Het is onbegrijpelijk dat serieuze media dit soort berichten verspreiden zonder dat daar wetenschappers naar hebben gekeken. Zou Kosinski bovendien nog nooit van biseksualiteit hebben gehoord?

Ethische bezwaren tegen dit onderzoek
Kosinski vindt zijn onderzoek onder andere belangrijk omdat daaruit zou blijken dat homoseksualiteit aangeboren zou zijn. Daar is al heel wat onderzoek naar gedaan. Maar wat is het belang daarvan? Denkt hij werkelijk dat zwarten en (on)godsdienstigen minder gediscrimineerd zouden worden omdat huidskleur en (on)godsdienstigheid aangeboren zouden zijn? Homorechten zijn mensenrechten en die hebben iedereen ongeacht zijn of haar al dan niet aangeboren eigenschappen. Belangrijke ethische bezwaren zijn bovendien de maatschappelijke gevaren door grootschalig homovijandig misbruik van dit onderzoek.

Maatschappelijke gevaren van dit onderzoek
In 79 landen is homoseksualiteit strafbaar, veel daarvan zijn voormalige Britse koloniën. In zeven landen staat op homoseksualiteit nog altijd de doodstraf, alle zeven zijn islamitisch geregeerde landen. Maar ook in veel andere landen is sprake van homovervolging, zoals in Rusland. Slechts in ruim twintig landen is het huwelijk opengesteld voor paren van gelijk geslacht. In een dergelijke overwegend homovijandige wereld is het op zijn zachtst gezegd naïef en op zijn hardst gezegd misdadig om homovervolgers instrumenten in handen te geven om het mensenrecht op zelfbeschikking nog grootschaliger en wreder aan te tasten.
Meest gelezen blogberichten over homoseksualiteit
Het meest gelezen blogbericht over homoseksualiteit is nummer 80 over de World Press Photo 2014. Daarop volgen nummer 32 over mijn eerste vriendje, nummer 29 over de Russische homovervolging, nummer 45 over Gerard Reve en Antoine Bodar, nummer 37 over de rampenzomer 1967, nummer 19 over de wereldwijde Britse homovervolging, nummer 51 over Homostudies, nummer 40 over Benno Premsela, een nieuwe vader, nummer 78 over homoseks en jongeren, en als tiende, nummer 28 over mijn homojeugd.


zaterdag 16 september 2017

212. CDA-aanval op zelfbeschikking (2)

In zijn Schoo-lezing op 4 september 2017 zet CDA-leider Van Haersma Buma zijn aanval op zelfbeschikking voort. In mijn blogbericht nummer 184, CDA-aanval op zelfbeschikking (1), heb ik al aangetoond dat Nederland niet "van oorsprong christelijk" is. En dat het praten over "normen en waarden" verduisterend taalgebruik is. In zijn lezing voegt hij er aan toe dat aan vrijheid en gelijkheid te veel waarde wordt toegekend. Dat "de boze burger" een "gewone Nederlander" zou zijn. Dat een "verlichte islam" een ijdele hoop zou zijn. Dat het belang van het individu "minder nadruk" zou moeten krijgen. En dat vrijheid en gelijkheid "uit de christelijke traditie" zouden zijn voortgekomen. Deze opvattingen bedreigen de humanistische, vrouwen- en homo/lesbische emancipatiebewegingen in Nederland en in Europa. Iedere Nederlander zou op zijn/haar hoede moeten zijn. Waarom vind ik dat?

Wordt aan vrijheid en gelijkheid te veel waarde toegekend?
Als Buma zegt dat aan vrijheid en gelijkheid te veel waarde wordt toegekend, betekent dit dat hij meer onvrijheid en ongelijkheid wil. Dat is een rechtstreekse aanval op het beginsel dat mensen zelf zin en vorm moeten kunnen geven aan hun leven zolang zij het recht op zelfbeschikking van anderen niet aantasten. Dit beginsel ligt ten grondslag aan zowel onze grondwet als de internationale mensenrechtenverdragen. Zolang hij niet aangeeft welke onvrijheden en ongelijkheden hij wil bevorderen, vraagt hij ons om een blanco check die hij naar eigen willekeur kan invullen. Denkt Buma dat vrijheidlievend Nederland dat pikt?

Is "de boze burger" een "gewone Nederlander"?
In blogbericht 130, "Daar moet een piemel in", toon ik aan dat heel veel boze burgers ten onrechte de indruk wekken namens "het volk" te spreken. Het is immers kenmerkend voor populistische media en politici dat zij boze burgers naar de mond praten. Buma wekt de indruk ook op die populistische toer te gaan. Dat versterkt de misvatting dat democratie een dictatuur van een meerderheid, of zelfs van een luidruchtige boze minderheid, zou zijn. Zie mijn blogbericht 34 over Vijf misverstanden over democratie. (Nu ik dit schrijf, hoor ik op de radio boze toeristen uit Nederland die klagen dat zij zo lang op hulp hebben moeten wachten op Sint Maarten en geen enkele aandacht hebben voor het leed dat de eilandbewoners is overkomen: is dit volgens Buma nu christelijke naastenliefde geworden?)

"De" islam bestaat niet
In het boek "Rob Tielman; een begeesterd humanist" van Bert Gasenbeek en Floris van den Berg staat mijn artikel "Homoseksualiteit als toetssteen: islam, christendom en humanisme onderling vergeleken" (blz. 300-308). Daarin maak ik duidelijk dat binnen de godsdiensten uiterst verschillend wordt gedacht over bijvoorbeeld homoseksualiteit. Het is dus veel te makkelijk om, zoals Buma doet, alle islamieten op één grote hoop te gooien. Over kennis van de door hem zo geprezen (protestants)christelijke traditie gesproken: hij zou toch de leuze uit de Nederlandse reformatie "Liever Turks dan Paaps" moeten kennen.  Over de grote verscheidenheid in opvattingen onder alleen al de Nederlanders met een Turkse achtergrond schreef ik blogbericht 70: Turkse troebelen (1). "De" islam bestaat dus niet.

Minder nadruk op individu bedreigt mensenrechten
Ten onrechte suggereert Buma dat een nadruk op het individu de gemeenschapszin zou ondermijnen. Het is het welbegrepen eigenbelang van iedereen om niet alleen aan het beperkte eigenbelang te denken maar juist ook aan wat wij als gemeenschappelijk belang hebben. Het maakt echter een groot verschil of je dat gemeenschappelijke van boven af wilt opleggen zoals Buma kennelijk wil: van het verplicht zingen van het Wilhelmus tot de herinvoering van de dienstplicht. Of dat je iedereen wilt overtuigen van de noodzaak om samen te werken aan een rechtvaardiger samenleving. Het zijn nu juist de door Buma zo verheerlijkte "boze burgers" die vaak in overmaat lijden aan het verschijnsel 'Ikke, ikke en de rest kan stikke' waardoor gemeenschapszin en sociale samenhang ondermijnd worden.

Vrijheid en gelijkheid zijn niet voortgekomen uit christelijke traditie
De idealen van de Franse en de Bataafse Revolutie werden vanuit de door Buma zozeer bezongen christelijke traditie aanvankelijk juist tegengewerkt. (De anti-revolutionairen!) Het had hem gesierd als hij de grote waarde van de seculiere en humanistische tradities in Nederland op zijn minst ook vermeld had. Het is tegenstrijdig om vrijheid en gelijkheid als traditionele christelijke waarden te omschrijven en ze dan vervolgens te willen inperken.

Buma bedreigt humanistische, vrouwen- en homo/lesbische emancipatiebewegingen
Deze aanval op het zelfbeschikkingsrecht bedreigt de humanistische, de vrouwen- en de homo/lesbische emancipatiebeweging. Dit past weliswaar in de eeuwenoude christelijke traditie maar het zou toch historisch gezien juister zijn geweest als hij zich duidelijker had uitgesproken over het maatschappelijke belang van deze emancipatiebewegingen. Nu wekt hij toch vooral de indruk de verworvenheden hiervan te willen terugdraaien. Alleen al door anti-humanistische, homo- en vrouwvijandige boze burgers ineens "gewoon" te noemen.

Bedreigt Buma de toekomst van Europa?
In blogbericht 139, Referendum? Schijnvertoning!, beschrijf ik enkele zeer fundamentele bezwaren tegen het gehouden Oekraïne-referendum. Buma heeft een kwalijke, Europa bedreigende rol gespeeld door een minderheid van 20% boze burgers naar de mond te praten. Gelukkig zonder succes, mede dankzij een deel van zijn CDA-aanhang die wel het belang van de Europese Unie onderkent. Hopelijk kunnen die CDA'ers ook iets doen aan die Europese christendemocraten (zoals in Hongarije) die een Europese rechtstaat bedreigen. 

Bedreigt Buma de toekomst van Nederland?
Na deze Schoo-lezing van Buma is het nog onbegrijpelijker dat de SP Buma als premier wilde en niet met de VVD wilde regeren. Kritiek op de VVD is zeker mogelijk maar die partij denkt positiever over menselijke zelfbeschikking dan het CDA. De SP is tegen een zelfgekozen levenseinde. Hun heulen met een CDA die inmiddels de VVD rechts heeft ingehaald en hun weigering om met de VVD te gaan regeren, maken de SP er mede voor verantwoordelijk dat er nu een meer rechtse regering komt dan noodzakelijk is geweest.

Is Buma Fries-nationalistisch?
In een van de (te) vele praatprogramma's kwam de kritiek voorbij dat de opvattingen van Buma "Fries-nationalistisch" zouden zijn. Waaruit maar weer blijkt hoe weinig landelijke media over Friesland weten. Het Friese nationalisme is (anders dan de meeste andere) veel progressiever dan de conservatieve Buma: opener, pluralistischer, verdraagzamer en meer op zelfbeschikking van individuen en minderheden gericht. Ter informatie van de vele Fries-onkundigen verwijs ik naar mijn hieronder staande serie blogberichten over Friesland.

Het best bekeken blogbericht over Friesland blijft nummer 33 over de Friese taalvrede. Binnen deze groep zijn ook veel bekeken de blogberichten 9 over Vlaanderen & Friesland, nummer 21 over It wrede paradys, nummer 81 over de Fryske taalfrede, nummer 114 over Identiteit als keuze, nummer 143 over Friesland in mijn memoires, nummer 109 over de Fryske taalfrede op 'e nij bedrige, nummer 150 over Nexit? Fryslânexit!, nummer 175 over Frieslands 'iepen mienskip' en nummer 176 over Friezen uitvinders poldermodel.


Nederlandse verkiezingen
Dit blogbericht past in mijn blogserie over de Nederlandse verkiezingen en de gevolgen ervan. Daarin verschenen eerder de blogberichten 179: Moreel leiderschap: wat is dat?, nummer 180: Referendum? Schijnvertoning! (2), nummer 181: De anti-elite-paradox, nummer 182: 'De kloof' bestaat niet in Nederland, nummer 183: "Wij worden niet gehoord!": klopt dat wel? en nummer 184: CDA-aanval op zelfbeschikking (dit bericht is hiervan het meest gelezen).
Zie voor mijn reactie op de uitslag van de verkiezingen blogbericht 186: Populismegolf gestopt in Nederland (dit bericht is hiervan het meest gelezen), 187: Regeringsvorming in Nederland (1) over het belang van het oeroude poldermodel, 188: Regeringsvorming in Nederland (2) over het divagedrag van kiezers, 189: Regeringsvorming in Nederland (3) over het consumentengedrag van kiezers, 190: Regeringsvorming in Nederland (4) over het links/progressieve misverstand, 191: Regeringsvorming in Nederland (5) over het belang van samenwerkingsstrategieën, 192: Regeringsvorming in Nederland (6) over het belang van het maatschappelijk middenveld, en nummer 199: Regeringsvorming in Nederland (7) over de duur van de kabinetsformatie.


zaterdag 9 september 2017

211. Is de gekozen burgemeester ondemocratisch?

De regeringsvorming in Nederland is nog steeds niet afgerond. Inmiddels is wel uitgelekt dat overwogen wordt om in de toekomst de burgemeester te laten kiezen. Dat lijkt heel democratisch maar is dat zo? Wat zijn de gevolgen voor homo/lesbische minderheden?

De gemeenteraad is in Nederland het hoogste gezag in de gemeente
In de Nederlandse grondwet is het hoogste gezag in de gemeente de gekozen raad. Die stelt een vertrouwelijke selectiecommissie samen waarin meestal alle fractievoorzitters zitten. Dus niet alleen degenen die tot een meerderheid behoren maar ook de kleinste minderheden in de raad zijn daarin vertegenwoordigd. Wie democratie niet opvat als de dictatuur van de meerderheid zal het met mij eens zijn dat dit heel democratisch is. De commissaris van de koning en de minister van binnenlandse zaken zien er ook op toe dat dit selectieproces democratisch verloopt. Deze vertrouwelijke procedure zorgt ervoor dat plaatselijke populistische gelukszoekers hier weinig te zoeken hebben. En dat bestuurders die elders hebben laten zien dat zij bekwaam zijn een redelijke kans maken. Verkiezingen van burgemeesters leiden elders in de wereld vaak tot het soort kandidaten die eerder op hun mooie uiterlijk en beloftes worden uitgekozen dan op hun gebleken bekwaamheden als bestuurders. Voordrachten door de raad worden in de regel door de regering overgenomen.

Twee kapiteins op één schip: daar komen problemen van
Een gekozen burgemeester leidt er toe dat er twee kapiteins komen op het schip van de gemeente. Men kan wel een taakverdeling maken maar het leidt in alle gevallen tot een inperking van de macht van de plaatselijke volksvertegenwoordiging. Minder democratisch dus in plaats van meer. Bovendien ontstaan er altijd problemen over de afbakening van de bevoegdheden tussen raad en burgemeester. Omdat zij beiden door de kiezers gekozen zijn, denken ze evenveel recht van spreken te hebben. Omdat de burgemeester het eens is met zichzelf en de raad meestal onderling verdeeld is, leidt de gekozen burgemeester tot een sluipende uitholling van de macht van de volksvertegenwoordiging. Dat is dus minder democratisch als men vindt dat democratie geen dictatuur van een meerderheid moet zijn.

Een raad is democratischer dan één persoon
Een persoon die door een meerderheid van de kiezers gekozen is, vertegenwoordigt vaak niet de meerderheid van alle stemgerechtigden. Neem bijvoorbeeld Trump, Erdogan en Poetin. Een gekozen burgemeester vergroot dus de kans op het kiezen van populistische personen die al snel in de verleiding komen om zich autocratisch te gaan gedragen. Dat maakt de kans groter dat die persoon op gespannen voet komt te staan met de bewakers van de rechtsstaat zoals de rechtsspraak en de media. Ook dat verschijnsel zien we over de hele wereld. Er is hier dus sprake van een uitholling van de democratie opgevat als de maatschappelijke vormgeving van zelfbeschikking van en mensenrechten voor iedereen.

Het poldermodel vraagt om iemand die boven de partijen staat
Net zoals ons staatshoofd en de commissarissen van de koning is de burgemeester van belang als iemand die boven de partijen staat. Een poldermodel met ontelbare politieke partijen en langdurige besluitvormingsprocessen is gebaat bij een persoon die niet een toevallige meerderheid vertegenwoordigt maar boven alle partijen staat waarin zoveel mogelijk mensen zich vertegenwoordigd weten. Er wordt veel geklaagd over ons oude poldermodel maar zij veronachtzamen de grote voordelen die het ons gebracht heeft.

Homoseksualiteit als toetssteen
Wie de vooruitgang ziet die de homo/lesbische bewegingen hebben geboekt, zal moeten toegeven dat die niet tot stand is gekomen dankzij maar ondanks populistische autocraten. Die vooruitgang is vooral tot stand gekomen dankzij de erkenning dat mensenrechten ook homorechten inhouden. Overal waar populistische leiders zogenaamd democratisch maar in werkelijkheid autocratisch te werk gaan, is homo/lesbische gelijkberechtiging afwezig of uiterst kwetsbaar. Openlijk homo/lesbische bestuurders zijn alleen te vinden in landen met parlementaire democratie waarin mensenrechten van minderheden gerespecteerd worden.


Nederlandse verkiezingen
Dit blogbericht past in mijn blogserie over de Nederlandse verkiezingen en de gevolgen ervan. Daarin verschenen eerder de blogberichten 179: Moreel leiderschap: wat is dat?, nummer 180: Referendum? Schijnvertoning! (2), nummer 181: De anti-elite-paradox, nummer 182: 'De kloof' bestaat niet in Nederland, nummer 183: "Wij worden niet gehoord!": klopt dat wel? en nummer 184: CDA-aanval op zelfbeschikking (dit bericht is hiervan het meest gelezen).
Zie voor mijn reactie op de uitslag van de verkiezingen blogbericht 186: Populismegolf gestopt in Nederland (dit bericht is hiervan het meest gelezen), 187: Regeringsvorming in Nederland (1) over het belang van het oeroude poldermodel, 188: Regeringsvorming in Nederland (2) over het divagedrag van kiezers, 189: Regeringsvorming in Nederland (3) over het consumentengedrag van kiezers, 190: Regeringsvorming in Nederland (4) over het links/progressieve misverstand, 191: Regeringsvorming in Nederland (5) over het belang van samenwerkingsstrategieën, 192: Regeringsvorming in Nederland (6) over het belang van het maatschappelijk middenveld, en nummer 199: Regeringsvorming in Nederland (7) over de duur van de kabinetsformatie.


vrijdag 1 september 2017

210. Zijn media handlangers van populisten? (1)

Britten blijken veel vaker populist dan Nederlanders. Komt dat door de Britse media? Of door het districtenstelsel? Verklaart dit de Brexit? En de van oudsher homovijandige media?

Britten en Nederlanders vergeleken
Het internationale onderzoeksbureau Kantar Public heeft in enkele landen onderzocht hoe populistisch daar gedacht wordt. In dit bericht vergelijk ik Britten en Nederlanders. Bijna de helft van alle Britten (46%) voelt zich in eigen land gemarginaliseerd. In Nederland is dat een minderheid van 26%. Een minderheid (47%) van de Britten denkt positief over het functioneren van de eigen democratie. In Nederland is dat een ruime meerderheid van 60%. Van de Britten is een minderheid van 43% het eens met de standpunten van de partij waarop men de laatste keer gestemd heeft en de rest stemde op die partij omdat men het alternatief erger vond. In Nederland is een ruime meerderheid van 62% het eens met de partij waarop men stemde. Laagopgeleiden stemmen populistischer dan hoogopgeleiden.

Het districtenstelsel pakt ondemocratisch uit
Wie denkt dat democratie de dictatuur van een meerderheid is, vindt het districtenstelsel democratisch. Maar wie democratie eerder opvat als de maatschappelijke vormgeving van menselijke zelfbeschikking en mensenrechten vindt dat het zeer ondemocratisch is om een landelijke minderheid van 45% van de bevolking geen enkele zetel in het parlement te geven. Omdat minderheden in het districtenstelsel genegeerd worden, is het begrijpelijk dat Britten ontevreden zijn over het functioneren van hun volksvertegenwoordiging. Door het meerpartijenstelsel in Nederland voelt men zich veel beter vertegenwoordigd omdat er meer te kiezen valt. En het kenmerkende Nederlandse poldermodel vergroot het draagvlak.

Het Brexit-referendum was ondemocratisch
Door de lage opkomst (vooral onder jongeren die tegen waren) was een meerderheid van de stemmers voor de Brexit maar dat weerspiegelde niet de werkelijke verhoudingen onder alle stemgerechtigden. Door een ingewikkelde besluitvorming te versimpelen tot een keuze tussen ja en nee, kan een kleine meerderheid van de stemmers iets anders beslissen dan wat een grote meerderheid van alle stemgerechtigden het beste vindt. Het kwalijke van referenda is niet alleen dat minderheden genegeerd worden maar ook dat door een lage opkomst een populistische minderheid een meerderheid van stemgerechtigden monddood kan maken. Referenda lijken op het eerste gezicht democratisch maar zijn het tegendeel.

Homoseksualiteit als toetssteen
Ook hier is homoseksualiteit een toetssteen. Het is een erge aantasting van democratische mensenrechten als een meerderheid het een homo/lesbische minderheid onmogelijk maakt om het eigen leven zelf zin en vorm te geven. Sinds het proces tegen Oscar Wilde in 1895 hebben Britse homovijandige media het leven van de homominderheid vergald. Hoe is dat te verklaren? Op homoseksualiteit stond in Britse gebieden tot 1861 de doodstraf en was het tot 1967 strafbaar. Britse kranten zijn meer dan Nederlandse afhankelijk van de losse verkoop en kranten verkochten daar beter met sensatie- dan met achtergrondverhalen.

In Nederland eindigde de strafbaarstelling van homoseksualiteit in 1811 dankzij de Franse en de Bataafse Revolutie. Mede daardoor en dankzij de verzuiling kon de homo/lesbische minderheid zich vroeg tot een mini-zuiltje ontwikkelen die homovijandige mediaberichten kon helpen corrigeren. Dankzij de strategie van zelforganisatie en het benaderen van sleutelfiguren en bondgenoten werd Nederland in 2001 wereldwijd het eerste land dat de huwelijksgelijkberechtiging tot stand bracht. Zelfbeschikking won het hier van populisme.

In een volgende bericht in deze serie ga ik dieper in op Nederlandse media en populisme. 

Mediakritiek
Het best bekeken in deze, sterkst gestegen, serie is nummer 80 over de World Press Photo 2014. Dat wordt in aantallen lezers gevolgd door de blognummers 139 over Referendum? Schijnvertoning! (de grootste stijger in deze groep), blogbericht nummer 74 over Valse nichten, nummer 34 over Vijf misverstanden over democratie, nummer 144 over de vraag: Is homo-nieuws geen nieuws?, nummer 4 over Levensgevaarlijke preutsheid, nummer 63 over Mediamissers,  nummer 44 over Mediamanipulatie, nummer 140 over Brexit? Schotland Exit!, en nummer 62 over Geschiedvervalsing. De twee meest recente blogberichten in deze mediakritische serie zijn nummer 183 over de vraag: "Wij worden niet gehoord!": klopt dat wel? en nummer 209 over de vraag: Zijn media handlangers van terroristen?

Engels/Britse onderwerpen
De meest bekeken blogberichten over Engels/Britse onderwerpen zijn (in volgorde van populariteit) blogbericht nummer 19: "No sex please, we're British!", 17: Disadvantaged by English, nummer 22: Nieuw Holland & Nieuw Zeeland, 20: No Dutch please!, 44: Mediamanipulatie, nummer 140: Brexit? Schotland Exit!, 123: IHEU & Engeland, 79: Alan Turing (1912-1954), de weggestopte held, 66: Pride en blogbericht nummer 152: Brexit? Referendum exit! Het meest recente Engels/Britse blogbericht is nummer 198 over de vraag: Wat kunnen we van de Britse verkiezingen leren?


zaterdag 26 augustus 2017

209. Zijn media handlangers van terroristen?

Het afgelopen weekeinde was ik op het altijd rustige Waddeneiland Schiermonnikoog. Op reis laat ik mijn MacBook Pro thuis en volg ik internet niet. Voor de nieuwsvoorziening over de aanslagen in en rond Barcelona was ik daarom aangewezen op een paar tv-zenders en dagbladen. Zo werd ik mij weer bewust van het belang van mijn serie over mediakritiek. Zijn Nederlandse media (ongetwijfeld onbedoeld) handlangers van islamitische terroristen? En is dat van belang voor de humanistische, de homo/lesbische en de vrouwenbeweging?

Vreesaanjagende beelden zijn in het belang van terroristen
Een belangrijke doelstelling van islamitische terroristen is angst aanjagen onder de in hun ogen vijandige bewoners van vrije democratische landen. Vanzelfsprekend moeten media aanslagen niet verzwijgen. Maar de eindeloze herhaling van vreesaanjagende beelden is meer in het belang van de islamitische terroristen dan van een zakelijke berichtgeving. Waarom is de berichtgeving van veel media zo ongeremd als het gaat om geweld terwijl dezelfde media terecht wel terughoudend zijn als het gaat om beelden van verkrachtingen? Rust op seks nog steeds een groter taboe dan op geweld? Zelfbeschikking zou toetssteen moeten zijn. Aantastingen daarvan moeten zeer terughoudend in beeld worden gebracht.

Nietszeggende beelden hebben nieuwsduiding vervangen
Opvallend is het eindeloos herhalen van nietszeggende beelden omdat er kennelijk niets anders te berichten valt. Waarom worden geen achtergrondgegevens verstrekt? Zo wordt geen melding gemaakt van het feit dat het grootste aantal slachtoffers van islamitisch terrorisme andere islamieten zijn. Of dat het aantal slachtoffers van islamitisch geweld de laatste jaren wereldwijd is afgenomen. Media moeten geen willoos werktuig worden van ongeremde aandachtszoekers. Het internet wordt daardoor al veel te veel vervuild.

Aandacht voor geweldsincidenten vertekent de geschiedenis en de context
Door vooral aandacht te besteden aan geweldsincidenten en niet of nauwelijks aan de geschiedenis en de context scheppen veel media een feitelijk onjuist beeld van wat er aan de hand is. Niet alleen jongeren maar ook ouderen weten kennelijk niet (meer) dat er in het verleden sprake was van veel meer geweld. Daardoor ontstaat het onjuiste beeld dat de toestand in de wereld achteruit gaat terwijl die in feite vooruit gaat. Het ontbreken van historisch en geografisch besef is een kwaal die op grote schaal voorkomt, mede omdat het wereldbeeld in veel media vertekend wordt. Als in een quiz vragen over geschiedenis of aardrijkskunde gesteld worden, blijken de meeste Nederlanders zeer slecht op de hoogte te zijn. Dat is niet alleen een falen van het onderwijs maar ook van media die vaak geen aandacht besteden aan de historische en geografische context van actuele gebeurtenissen.

Sensatiezucht en kijkcijferdictatuur
Kijk- en oplagecijfers zijn in commerciële media kennelijk belangrijker dan een zo goed mogelijke waarheidsgetrouwe beschrijving van de werkelijkheid. Slechts enkele media besteden stelselmatig aandacht aan het waarheidsgehalte van de berichten die in media verspreid worden. Onjuiste berichten krijgen veel meer aandacht dan een eventuele correctie van onjuistheden, als dat al gebeurt. De vrijheid van meningsuiting mag geen vrijbrief zijn om diezelfde vrijheid en het zoeken naar waarheid om zeep te helpen.

Goed nieuws is geen nieuws
In blogbericht 144, Is homo-nieuws geen nieuws?, ben ik anderhalf jaar geleden begonnen met het geven van inmiddels tientallen voorbeelden hoe (goed) homonieuws vrijwel geen aandacht krijgt in de meeste Nederlandse media. Daardoor ontstaat het onterechte beeld dat deze wereldwijde emancipatiebeweging gericht op zelfbeschikking geen vooruitgang zou boeken terwijl dat wel degelijk het geval is. Dit kwalijke mechanisme is niet alleen van toepassing op de humanistische, homo/lesbische en vrouwenemancipatiebewegingen maar ook op de samenleving als geheel. De meeste media gaan er nog steeds van uit dat goed nieuws geen nieuws zou zijn. Dit bevordert een feitelijk onjuist zeer negatief mensbeeld. Daarom plaats ik ook dit blogbericht in mijn blogserie met kritiek op de meeste media.


Mediakritiek
Het best bekeken in deze, sterkst gestegen, serie is nummer 80 over de World Press Photo 2014. Dat wordt in aantallen lezers gevolgd door de blognummers 139 over Referendum? Schijnvertoning! (de grootste stijger in deze groep), blogbericht nummer 74 over Valse nichten, nummer 34 over Vijf misverstanden over democratie, nummer 144 over de vraag: Is homo-nieuws geen nieuws?, nummer 4 over Levensgevaarlijke preutsheid, nummer 63 over Mediamissers,  nummer 44 over Mediamanipulatie, nummer 140 over Brexit? Schotland Exit!, en nummer 62 over Geschiedvervalsing. Het meest recente blogbericht in deze mediakritische serie is nummer 183 over de vraag: "Wij worden niet gehoord!": klopt dat wel?vrijdag 18 augustus 2017

208. Humanisme is niet het bestrijden van godsdienst

Humanisme is volgens mij niet het bestrijden van godsdienst. Humanisten gaan er van uit dat mensen zelf zin en vorm mogen geven aan hun leven zolang zij anderen niet aantasten in hun zelfbeschikkingsrecht. Als iemand in een of meerdere god(en) wil geloven is dat ieders goed recht. Maar dat geeft niet het recht om anderen die opvatting op te leggen. Dat is eeuwenlang wel gebeurd en gebeurt nog steeds. Het bestrijden van vrouwen- en homorechten is daarvan een duidelijk voorbeeld. In vlogbericht Humanisme is niet het bestrijden van godsdienst leg ik uit waarom dat misbruik van godsdienst niet deugt.


Vlogberichten
Eerder zijn twaalf vlogberichten verschenen: 1. Aanleiding memoires Rob Tielman2. Boerkini's welkom op het naaktstrand, 3. Homo(zelf)haat, 4. Tegen homoporno en voor homo-erotiek, 5. Geweld en preutsheid in de VS, 6. Nederlandse en puriteinse tradities in de VS, 7. Frieslands 'iepen mienskip', 8. Friezen uitvinders poldermodel, 9. Atlas van Friesland, 10. Homoseksualiteit en homocultuur, nummer 11. Internetdating homo's en beeldvorming, en vlogbericht nummer 12. Misverstanden rond Europese Unie.

zaterdag 12 augustus 2017

207 "Anti Gay Porn"? (10) Mannentriootjes

In de serie "Anti Gay Porn" beschrijf ik mijn bezwaren tegen de meeste homoporno en laat ik alternatieven zien: meer aandacht voor safe sex, het aankijken van de pornokijkers, het plezier beleven aan seks, het je niet schamen voor seks, en voor standjes die alleen homo's kennen. Op zoek naar intimiteit en erotiek tussen mannen viel het mij op dat drietallen op internet aanzienlijk minder worden afgebeeld dan mannen alleen of met z'n tweeën. Maar als mannendrietallen voorkomen dan lachen zij verhoudingsgewijs veel meer dan mannen alleen of met z'n tweeën. Ook zijn ze opvallend meer intiem met elkaar. Ik heb er nog geen goede verklaring voor. Wie van de lezers wel?

Hieronder een verzameling van afbeeldingen van (meestal) naakte mannen die ik meer erotisch dan pornografisch vind. Degenen die liever geen blote mannen zien, kunnen de onderstaande links beter overslaan. Wie een tekst ziet zonder links kan het beste gaan naar: http://robtielmanblogt.blogspot.nl/2017/08/207-anti-gay-porn-10-mannentriootjes.html

(Glim)lachende mannentriootjes waarvan ik de namen weet
Om homo-intimiteit en -erotiek uit de kast te halen, plaats ik zoveel mogelijk bij de links de namen en de landen van herkomst van de betrokkenen. Bij drietallen met verschillende landen van herkomst wordt dat erg veel tekst. Daarom vermeld ik de herkomst hier niet. Wie dit toch wil weten verwijs ik naar blogbericht 98: Liever homo-erotiek dan homoporno waar alle landen van herkomst van de meeste afgebeelden te vinden zijn, voor zover dit op internet bekend is. Ik heb op internet de volgende mij bekende (glim)lachende drietallen gevonden (op alfabetische volgorde van de eerstgenoemden): Jeremy Bilding & Steven Daigle & Brandon Lewis, Brent Diggs & Ethan Parker & Xander Scott, Brent Diggs & Roman Todd & Raphael Cedano, Dario Dolce & Billy Cotton & Jim Kerouac, Andreas Erikson & Ricardo Baldin & Simon Moestrip, Craig & Ryan & Nick KarshnerIgor Kolomiyets & Andoni Garcia & Ricardo Baldin, Lucas Malvacini & Joao Chiaffitelli & Rudge Bittar, Florian Nemec & Ariel Vanean & Diario Dolce, Nicholas & Campbell Pletts & Parker Hurley, Lukas Ridgeston & Jack Harrer & Kris Evans, Hal & Shane & Vince Rockland, Xander Scott & Nicco Sky & Dallas Evans, Emilio & Leandro & Ricardo Speazze, Miguel & Marlon Teixeira & Caio Cesar, Jason & Jimmy & Joey Visconti en Wagner Vittoria & Denis Vegas & Diego Lauzen.

(Glim)lachende mannentriootjes waarvan ik de namen niet weet 
Ik streef ernaar om zoveel mogelijk de namen en landen van herkomst te vermelden. Maar omdat  mannentriootjes op internet zo weinig voorkomen, plaats ik in dit blogbericht ook anonieme plaatjes die ik op internet ben tegengekomen. Wie weet wie het zijn, kan dit aan mij doorgeven onder vermelding van het (willekeurige) volgnummer dat hieronder staat. Ik vond op internet de volgende anonieme (glim)lachende drietallen: lachende drie 1, lachende drie 2, lachende drie 3, lachende drie 4, lachende drie 5, lachende drie 6, lachende drie 7lachende drie 8, enzovoorts.

Intiem met z'n drieën, waarvan ik de namen weet
Om homo-intimiteit en -erotiek uit de kast te halen, plaats ik zoveel mogelijk bij de links de namen en de landen van herkomst van de betrokkenen. Bij drietallen met verschillende landen van herkomst wordt dat erg veel tekst. Daarom vermeld ik de herkomst hier niet. Wie dit toch wil weten verwijs ik naar blogbericht 98: Liever homo-erotiek dan homoporno waar alle landen van herkomst van de meeste afgebeelden te vinden zijn, voor zover dit op internet bekend is. Ik heb op internet de volgende mij bekende intieme drietallen gevonden (op alfabetische volgorde van de eerstgenoemden): Miguel Alcantara & Anton Nolascao & Eirik Cruz, Enrique & Marlon & Andro Andrus, Joshua Michael Brickman & Steven Dehler & Julian Gabriel, Dirk Caber & Jarec Wentworth & Tom Faulk, Andrew Corbin & Jose Ruiz & Shayan Shahab, Andrew Corvin & Shayan Shahab & Arthus, Jack Harrer & Lukas Ridgeston & Kris Evans, Damon Heart & Rafael Carreras & Javi VelaroAlex Kof & Javi Velaro & Ibrahim Moreno, Dolph Lambert & Kris Evans & Sascha Chaykin, Dolph Lambert & Kris Evans & Mick Lovell, Diego Miguel & Marlon Teixeira & Caio Cesa, Adam Nicklas & Walter Savage & Aurélien Muller, Eric Rhodes, Rod Daily & Ty Colt, Renan Rosiak & Samyr Fuly & Lucas Rodrigues, Hal & Shane & Vince Rockland, Diego Sans & Derek Atlas & Dante Ferraro, Diego Sans & Dante Ferraro & Derek Atlas, Nicco Sky & Dallas Evans & Xander Scott, Emilio & Ricardo & Leandro Speazze en  Jason & Jimmy & Joey Visconti.

Intiem met z'n drieën, waarvan ik de namen niet weet
Ik streef ernaar om zoveel mogelijk de namen en landen van herkomst te vermelden. Maar omdat  mannentriootjes op internet zo weinig voorkomen, plaats ik in dit blogbericht ook anonieme plaatjes die ik op internet ben tegengekomen. Wie weet wie het zijn, kan dit aan mij doorgeven onder vermelding van het (willekeurige) volgnummer dat hieronder staat. Ik vond op internet de volgende intieme drietallen:
intiem met z'n drieën 1intiem met z'n drieën 2,   intiem met z'n drieën 3,
intiem met z'n drieën 4intiem met z'n drieën 5,   intiem met z'n drieën 6,
intiem met z'n drieën 7intiem met z'n drieën 8,   intiem met z'n drieën 9,
intiem met z'n drieën 10, intiem met z'n drieën 11, intiem met z'n drieën 12,
intiem met z'n drieën 13, intiem met z'n drieën 14, intiem met z'n drieën 15,
intiem met z'n drieën 16, intiem met z'n drieën 17, intiem met z'n drieën 18,
intiem met z'n drieën 19, intiem met z'n drieën 20, intiem met z'n drieën 21,
intiem met z'n drieën 22, intiem met z'n drieën 23, intiem met z'n drieën 24,
intiem met z'n drieën 25, intiem met z'n drieën 26, intiem met z'n drieën 27,
enzovoorts.

Hopelijk leidt dit blogbericht er toe dat meer aandacht komt voor homo-erotiek op internet. Dat geldt voor mijn hele serie over intimiteit en erotiek tussen mannen. De best bekeken blogberichten in deze serie uit het tweede jaar zijn: nummer 98 over Liever homo-erotiek dan homoporno, nummer 90 over Homo-erotiek in mannengroepen, nummer 99 over Homo-erotisch mannennaakt, blogbericht nummer 96 over de vraag: Wat is (homo)porno? (2), nummer 92 over Homo-erotische sporters, nummer 93 over Mannennaakt dat geen porno is, nummer 89 over Gay Twins bericht nummer 95 over de vraag: Wat is (homo)porno? (1), nummer 85 over Zoenende voetballers, en nummer 87 over Mannen zoenen mannen. Blogbericht 91 over Olieworstelen werd het minst bekeken.

De best bekeken blogberichten in deze serie uit het derde jaar zijn: het blogbericht nummer 126 over de vraag: Is grootgeschapen altijd homoporno?, nummer 113 over Homo-erotische humor, nummer 132 over de vraag "Anti Gay Porn"? (2) Aankijken, nummer 134 over de vragen "Anti Gay Porn"? (4) Schaamte?, nummer 135 over de vraag "Anti Gay Porn"? (5) 'Fuck-free gay sex', nummer 131 over de vraag "Anti Gay Porn"? (1) Safe Sex, nummer 133 over de vraag "Anti Gay Porn"? (3) Plezier, nummer 124 over Mannen tongzoenen mannen, en nummer 125 over Homo-erotisch met tepels spelen. In deze serie met kritiek op homoporno verwijs ik naar meer erotische alternatieven die dankzij de zoekmachine van Google nu makkelijker te vinden zijn.

Naschrift. In deze blogserie over "Anti Gay Porn" zijn verder geplaatst de blogberichten nummer 131 over de vraag "Anti Gay Porn"? (1) Safe Sex, mijn blogbericht nummer 132 over de vraag "Anti Gay Porn"? (2) Aankijken, bericht nummer 133 over de vraag "Anti Gay Porn"? (3) Plezier, bericht nummer 134 over de vragen "Anti Gay Porn"? (4) Schaamte?, bericht nummer 135 over de vraag "Anti Gay Porn"? (5) 'Fuck-free gay sex', bericht 203 over de vraag "Anti Gay Porn"? (6) Oraal oogcontact, bericht 204 over de vraag "Anti Gay Porn"? (7) (Glim)lachend aankijken, bericht 205 over de vraag "Anti Gay Porn"? (8) Uitnodigend aankijken en bericht 206 over de vraag "Anti Gay Porn"? (9) Homo-erotiek uit de kast.

zaterdag 5 augustus 2017

206. "Anti Gay Porn"? (9) Homo-erotiek uit de kast

In de serie "Anti Gay Porn" beschrijf ik mijn bezwaren tegen de meeste homoporno en laat ik alternatieven zien: meer aandacht voor safe sex, het aankijken van de pornokijkers, het plezier beleven aan seks, het je niet schamen voor seks, en voor standjes die alleen homo's kennen. Ik streef ernaar om bij afbeeldingen zoveel mogelijk de namen van de mannen te vermelden. Maar omdat homo-erotiek op internet verhoudingsgewijs zo weinig voorkomt, plaats ik in dit blogbericht anonieme homo-erotische plaatjes van mij onbekende mannen die ik op internet ben tegengekomen. Wie weet wie het is, kan dit aan mij doorgeven onder vermelding van het (willekeurige) volgnummer dat hieronder staat. Opvallend is het groeiend aantal selfies: die mogen vanzelfsprekend in de kast blijven als zij dat willen.

Hieronder een verzameling van afbeeldingen van (meestal) naakte mannen die ik meer erotisch dan pornografisch vind. Degenen die liever geen blote mannen zien, kunnen de onderstaande links beter overslaan. Wie een tekst ziet zonder links kan het beste gaan naar: http://robtielmanblogt.blogspot.nl/2017/08/206-anti-gay-porn-9-homo-erotiek-uit-de.html

Homo-erotiek uit de kast
Ik vond op internet de volgende anonieme homo-erotische afbeeldingen van mannen: verzoeknummer 1,   verzoeknummer 2,   verzoeknummer 3,   verzoeknummer 4,
verzoeknummer 5,   verzoeknummer 6,   verzoeknummer 7,   verzoeknummer 8,
verzoeknummer 9,   verzoeknummer 10, verzoeknummer 11, verzoeknummer 12,
verzoeknummer 13, verzoeknummer 14, verzoeknummer 15, verzoeknummer 16,
verzoeknummer 17, verzoeknummer 18, verzoeknummer 19, verzoeknummer 20,
verzoeknummer 21, verzoeknummer 22, verzoeknummer 23, verzoeknummer 24,
verzoeknummer 25, verzoeknummer 26, verzoeknummer 27, verzoeknummer 28,
verzoeknummer 29, verzoeknummer 30, verzoeknummer 31, verzoeknummer 32,
verzoeknummer 33, verzoeknummer 34, verzoeknummer 35, verzoeknummer 36,
verzoeknummer 37, verzoeknummer 38, verzoeknummer 39, verzoeknummer 40,
verzoeknummer 41, verzoeknummer 42, verzoeknummer 43, verzoeknummer 44,
verzoeknummer 45, verzoeknummer 46, verzoeknummer 47, verzoeknummer 48,
verzoeknummer 49, verzoeknummer 50, verzoeknummer 51, verzoeknummer 52,
verzoeknummer 53, verzoeknummer 54, verzoeknummer 55, verzoeknummer 56,
verzoeknummer 57, verzoeknummer 58, verzoeknummer 59, verzoeknummer 60,
verzoeknummer 61, verzoeknummer 62, verzoeknummer 63, verzoeknummer 64,
verzoeknummer 65, verzoeknummer 66, verzoeknummer 67, verzoeknummer 68,
verzoeknummer 69, verzoeknummer 70, verzoeknummer 71, verzoeknummer 72,
verzoeknummer 73, verzoeknummer 74, verzoeknummer 75, verzoeknummer 76,
verzoeknummer 77, verzoeknummer 78, verzoeknummer 79, verzoeknummer 80,
verzoeknummer 81, verzoeknummer 82, verzoeknummer 83, verzoeknummer 84,
verzoeknummer 85, verzoeknummer 86, verzoeknummer 87, verzoeknummer 88,
verzoeknummer 89, verzoeknummer 90, verzoeknummer 91, verzoeknummer 92,
verzoeknummer 93, verzoeknummer 94, verzoeknummer 95, verzoeknummer 96,
verzoeknummer 97, verzoeknummer 98, verzoeknummer 99, verzoeknummer 100,
verzoeknummer 101, verzoeknummer 102, verzoeknummer 103, verzoeknummer 104,
verzoeknummer 105, verzoeknummer 106, verzoeknummer 107, verzoeknummer 108,
verzoeknummer 109, verzoeknummer 110, verzoeknummer 111, verzoeknummer 112,
verzoeknummer 113, verzoeknummer 114, verzoeknummer 115, verzoeknummer 116
verzoeknummer 117, verzoeknummer 118, verzoeknummer 119, verzoeknummer 120,
verzoeknummer 121, verzoeknummer 122, verzoeknummer 123, verzoeknummer 124,
verzoeknummer 125, verzoeknummer 126, verzoeknummer 127, verzoeknummer 128,
verzoeknummer 129, verzoeknummer 130, verzoeknummer 131, verzoeknummer 132,
verzoeknummer 133, verzoeknummer 134, verzoeknummer 135, verzoeknummer 136,
verzoeknummer 137, verzoeknummer 138, verzoeknummer 139, verzoeknummer 140,
verzoeknummer 141, verzoeknummer 142, verzoeknummer 143, verzoeknummer 144,
verzoeknummer 145, verzoeknummer 146, verzoeknummer 147, verzoeknummer 148,
verzoeknummer 149, verzoeknummer 150, verzoeknummer 151, verzoeknummer 152,
verzoeknummer 153, verzoeknummer 154, verzoeknummer 155, verzoeknummer 156,
verzoeknummer 157, verzoeknummer 158, verzoeknummer 159, verzoeknummer 160,
verzoeknummer 161, verzoeknummer 162, verzoeknummer 163, verzoeknummer 164,
verzoeknummer 165, verzoeknummer 166, verzoeknummer 167, verzoeknummer 168,
verzoeknummer 169, verzoeknummer 170, verzoeknummer 171, verzoeknummer 172,
verzoeknummer 173, verzoeknummer 174, verzoeknummer 175, verzoeknummer 176,
verzoeknummer 177, verzoeknummer 178, verzoeknummer 179, verzoeknummer 180,
verzoeknummer 181, verzoeknummer 182, verzoeknummer 183, verzoeknummer 184,
verzoeknummer 185, verzoeknummer 186, verzoeknummer 187, verzoeknummer 188,
verzoeknummer 189, verzoeknummer 190, verzoeknummer 191, verzoeknummer 192,
verzoeknummer 193, verzoeknummer 194, verzoeknummer 195, verzoeknummer 196,
verzoeknummer 197, verzoeknummer 198, verzoeknummer 199, verzoeknummer 200,
verzoeknummer 201, verzoeknummer 202, verzoeknummer 203, verzoeknummer 204,
verzoeknummer 205, verzoeknummer 206, verzoeknummer 207, verzoeknummer 208,
verzoeknummer 209, verzoeknummer 210, verzoeknummer 211, verzoeknummer 212,
verzoeknummer 213, verzoeknummer 214, verzoeknummer 215, verzoeknummer 216,
verzoeknummer 217, verzoeknummer 218, verzoeknummer 219, verzoeknummer 220,
verzoeknummer 221, verzoeknummer 222, verzoeknummer 223, verzoeknummer 224,
verzoeknummer 225, verzoeknummer 226, verzoeknummer 227, verzoeknummer 228,
verzoeknummer 229, verzoeknummer 230, verzoeknummer 231, verzoeknummer 232,
verzoeknummer 233, verzoeknummer 234, verzoeknummer 235, verzoeknummer 236,
verzoeknummer 237, verzoeknummer 238, verzoeknummer 239, verzoeknummer 240,
verzoeknummer 241, verzoeknummer 242, verzoeknummer 243, verzoeknummer 244,
verzoeknummer 245, verzoeknummer 246, verzoeknummer 247, verzoeknummer 248,
verzoeknummer 249, verzoeknummer 250, verzoeknummer 251, verzoeknummer 252,
verzoeknummer 253, verzoeknummer 254, verzoeknummer 255, verzoeknummer 256,
verzoeknummer 257, verzoeknummer 258, verzoeknummer 259, verzoeknummer 260,
verzoeknummer 261, verzoeknummer 262, verzoeknummer 263, verzoeknummer 264,
verzoeknummer 265, verzoeknummer 266, verzoeknummer 267verzoeknummer 268,
verzoeknummer 269, verzoeknummer 270, verzoeknummer 271, verzoeknummer 272,
verzoeknummer 273, verzoeknummer 274, verzoeknummer 275, verzoeknummer 276,
verzoeknummer 277, verzoeknummer 278, verzoeknummer 279, verzoeknummer 280,
verzoeknummer 281, verzoeknummer 282, verzoeknummer 283, verzoeknummer 284,
verzoeknummer 285, verzoeknummer 286, verzoeknummer 287, verzoeknummer 288,
verzoeknummer 289, verzoeknummer 290, verzoeknummer 291, verzoeknummer 292,
verzoeknummer 293, verzoeknummer 294, verzoeknummer 295, verzoeknummer 296,
verzoeknummer 297, verzoeknummer 298, verzoeknummer 299, verzoeknummer 300,
verzoeknummer 301, verzoeknummer 302, verzoeknummer 303, verzoeknummer 304,
verzoeknummer 305, verzoeknummer 306, verzoeknummer 307, verzoeknummer 308,
verzoeknummer 309verzoeknummer 310verzoeknummer 311verzoeknummer 312,
verzoeknummer 313verzoeknummer 314verzoeknummer 315verzoeknummer 316,
verzoeknummer 317verzoeknummer 318verzoeknummer 319verzoeknummer 320,
verzoeknummer 321verzoeknummer 322verzoeknummer 323verzoeknummer 324,
verzoeknummer 325verzoeknummer 326verzoeknummer 327verzoeknummer 328,
verzoeknummer 329verzoeknummer 330verzoeknummer 331verzoeknummer 332,
verzoeknummer 333verzoeknummer 334verzoeknummer 335verzoeknummer 336,
verzoeknummer 337verzoeknummer 338verzoeknummer 339verzoeknummer 340,
verzoeknummer 341verzoeknummer 342verzoeknummer 343verzoeknummer 344,
verzoeknummer 345verzoeknummer 346verzoeknummer 347verzoeknummer 348,
verzoeknummer 349verzoeknummer 350verzoeknummer 351verzoeknummer 352,
verzoeknummer 353verzoeknummer 354verzoeknummer 355verzoeknummer 356,
verzoeknummer 357verzoeknummer 358verzoeknummer 359verzoeknummer 360,
verzoeknummer 361verzoeknummer 362verzoeknummer 363verzoeknummer 364,
verzoeknummer 365verzoeknummer 366verzoeknummer 367verzoeknummer 368,
verzoeknummer 369verzoeknummer 370verzoeknummer 371verzoeknummer 372,
verzoeknummer 373verzoeknummer 374verzoeknummer 375verzoeknummer 376,
verzoeknummer 377verzoeknummer 378verzoeknummer 379, verzoeknummer 380,
verzoeknummer 381verzoeknummer 382verzoeknummer 383verzoeknummer 384,
verzoeknummer 385verzoeknummer 386verzoeknummer 387verzoeknummer 388,
verzoeknummer 389verzoeknummer 390verzoeknummer 391verzoeknummer 392,
verzoeknummer 393verzoeknummer 394verzoeknummer 395verzoeknummer 396,
verzoeknummer 397verzoeknummer 398verzoeknummer 399verzoeknummer 400,
verzoeknummer 401verzoeknummer 402verzoeknummer 403verzoeknummer 404,
verzoeknummer 405verzoeknummer 406verzoeknummer 407verzoeknummer 408,
verzoeknummer 409verzoeknummer 410verzoeknummer 411verzoeknummer 412,
verzoeknummer 413verzoeknummer 414verzoeknummer 415verzoeknummer 416,
verzoeknummer 417verzoeknummer 418verzoeknummer 419verzoeknummer 420,
verzoeknummer 421verzoeknummer 422verzoeknummer 423verzoeknummer 424,
verzoeknummer 425verzoeknummer 426verzoeknummer 427verzoeknummer 428,
verzoeknummer 429verzoeknummer 430verzoeknummer 431verzoeknummer 432,
verzoeknummer 433verzoeknummer 434verzoeknummer 435verzoeknummer 436,
verzoeknummer 437verzoeknummer 438verzoeknummer 439verzoeknummer 440,
verzoeknummer 441verzoeknummer 442verzoeknummer 443verzoeknummer 444,
verzoeknummer 445verzoeknummer 446verzoeknummer 447verzoeknummer 448,
verzoeknummer 449verzoeknummer 450verzoeknummer 451verzoeknummer 452,
verzoeknummer 453verzoeknummer 454verzoeknummer 455verzoeknummer 456,
verzoeknummer 457verzoeknummer 458verzoeknummer 459verzoeknummer 460,
verzoeknummer 461verzoeknummer 462verzoeknummer 463verzoeknummer 464,
verzoeknummer 465verzoeknummer 466verzoeknummer 467verzoeknummer 468,
verzoeknummer 469verzoeknummer 470verzoeknummer 471verzoeknummer 472,
verzoeknummer 473verzoeknummer 474verzoeknummer 475verzoeknummer 476,
verzoeknummer 477verzoeknummer 478verzoeknummer 479verzoeknummer 480,
verzoeknummer 481verzoeknummer 482verzoeknummer 483verzoeknummer 484,
verzoeknummer 485verzoeknummer 486verzoeknummer 487verzoeknummer 488,
verzoeknummer 489verzoeknummer 490verzoeknummer 491verzoeknummer 492,
verzoeknummer 493verzoeknummer 494verzoeknummer 495verzoeknummer 496,
verzoeknummer 497verzoeknummer 498verzoeknummer 499verzoeknummer 500,
verzoeknummer 501verzoeknummer 502verzoeknummer 503verzoeknummer 504,
verzoeknummer 505verzoeknummer 506verzoeknummer 507verzoeknummer 508,
verzoeknummer 509verzoeknummer 510verzoeknummer 511verzoeknummer 512,
verzoeknummer 513verzoeknummer 514verzoeknummer 515verzoeknummer 516,
verzoeknummer 517verzoeknummer 518, enzovoorts.

Hopelijk leidt dit blogbericht er toe dat meer aandacht komt voor homo-erotiek op internet. Dat geldt voor mijn hele serie over intimiteit en erotiek tussen mannen. De best bekeken blogberichten in deze serie uit het tweede jaar zijn: nummer 98 over Liever homo-erotiek dan homoporno, nummer 90 over Homo-erotiek in mannengroepen, nummer 99 over Homo-erotisch mannennaakt, bericht nummer 96 over de vraag: Wat is (homo)porno? (2), nummer 92 over Homo-erotische sporters, nummer 93 over Mannennaakt dat geen porno is, nummer 89 over Gay Twins bericht nummer 95 over de vraag: Wat is (homo)porno? (1), nummer 85 over Zoenende voetballers, en nummer 87 over Mannen zoenen mannen. Blogbericht 91 over Olieworstelen werd het minst bekeken.

De best bekeken blogberichten in deze serie uit het derde jaar zijn: het blogbericht nummer 126 over de vraag: Is grootgeschapen altijd homoporno?, nummer 113 over Homo-erotische humor, nummer 132 over de vraag "Anti Gay Porn"? (2) Aankijken, nummer 134 over de vragen "Anti Gay Porn"? (4) Schaamte?, nummer 135 over de vraag "Anti Gay Porn"? (5) 'Fuck-free gay sex', nummer 131 over de vraag "Anti Gay Porn"? (1) Safe Sex, nummer 133 over de vraag "Anti Gay Porn"? (3) Plezier, nummer 124 over Mannen tongzoenen mannen, en nummer 125 over Homo-erotisch met tepels spelen. In deze serie met kritiek op homoporno verwijs ik naar meer erotische alternatieven die dankzij de zoekmachine van Google nu makkelijker te vinden zijn.

Naschrift. In deze blogserie over "Anti Gay Porn" zijn verder geplaatst de blogberichten nummer 131 over de vraag "Anti Gay Porn"? (1) Safe Sex, mijn blogbericht nummer 132 over de vraag "Anti Gay Porn"? (2) Aankijken, bericht nummer 133 over de vraag "Anti Gay Porn"? (3) Plezier, bericht nummer 134 over de vragen "Anti Gay Porn"? (4) Schaamte?, bericht nummer 135 over de vraag "Anti Gay Porn"? (5) 'Fuck-free gay sex', bericht 203 over de vraag "Anti Gay Porn"? (6) Oraal oogcontact, bericht 204 over de vraag "Anti Gay Porn"? (7) (Glim)lachend aankijken en bericht 205 over de vraag "Anti Gay Porn"? (8) Uitnodigend aankijken.